Apstiprinu:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

vadītāja vietniece A.Kalniņa

_______________________

  1. gada 31.janvārī

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Vietalvas ielā 15

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Sabiedriskā centra ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 071 1085 001

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas ēka, iznomājamās telpas platība – 49,0 m2

IZMANTOŠANAS VEIDS

Hokeja inventāra veikala vajadzībām

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Eiroeksperts Grupa” 2017.gada 28.decembrī noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas ēkas telpām noteikta izsoles nosacītā nomas maksa – 1,20 EUR/m2 (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5  (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2018.gada 7.februārī, plkst. 9:30,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 378.kab.

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2018.gada 6.februārim, plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, Rīgā, Vietalvas ielā 15,  LV-1035.

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: V.Pluča, tālrunis 67574145.

 

 

 

 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā sports ir cieņā.  Eiropas sporta nedēļa tika atklāta ar "Olimpisko dienu - 2017".

Visu nedēļu 23. - 29.septembrim gan skolēni, gan skolotāji aktīvi piedalījāš dažādās sporta aktivitātēs.

Īpaši cīņa bija starp klasēm futbolā un tautasbumbā, kurā cīnījās skolotāji ar 12.klases skolēniem.

 

Skolēnu sveiciens!

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

Tu pasmaidi, ja skauģi gadus skaita,
Un neskumsti, ja matos sarma krīt.
Tu esi cildena un tāpēc vienmēr skaista,
Jo sirds un dvēsele tev krūtīs mīt.
Ej saules taku laimīga un stalta,
Nes saujās prieku, gaismu citiem dod –
Lai šeit, pie tava sadraudzības galda
Ikviens no mums sev gaišu prieku rod.

/A.Rode/

 

Sirsnīgi sveicieni topošajiem, esošajiem un bijušajiem

skolotājiem Skolotāju dienā !

Ieskats Skolotāju dienas pasākumos:

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

 

2017.gada 26.aprīlī Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā viesojās Rīgas mērs Nils Ušakovs. Sarunā ar skolēniem viņš pastāstīja par Rīgas domes iecerēm skolas tālākai attīstībai. Skolā šovasar tiks veikts aktu zāles remonts, bet  nākamgad sporta zāles remonts, kā arī 2018.-2019. gados izbūvēs pilnvērtīgu stadionu. Skolēniem Rīgas mērs novēlēja čakli mācīties, pilnveidoties un aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

 Sadarbības līgumi: meitenes, zēni, pusaudzes, pusaudži.

   

2015./16. mācību gads Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā bija bagāts ar jaunām iespējām un izaicinājumiem. Daudzi skolotāji apguva prasmes strādāt eTwining vidē.

Šodien tika zināmi konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2016” finālisti!

Priecājamies par skolotāju Irinu Solončuku un visiem skolēniem, kuri aktīvi darbojās projektā “Online Identity – cultural differences and similarities”

http://www.etwinning.lv/jaunums/zinami-konkursa-nacionala-etwinning-balva-2016-finalisti

KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA E-KARTI !

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru.

Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē, 5.klasē, 10.klasē, kā arī ģimnāziju 7.klasē.

Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv. vai arī Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu.