Karjeras atbalsta sistēma

Darba plāns skolēnu karjeras izglītībā

2020./2021.m.g. 

Nr.

Veicamie uzdevumi

Atbildīgais

Termiņi

1.

Klases audzinātāju sanāksmes par karjeras izglītības jautājumiem

Direktores vietnieki, karjeras koordinators

Septembris, janvāris

2.

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, tikšanas ar skolas absolventiem

Direktores vietnieki, klases audzinātāji

Visu gadu

3.

Klases audzināšanas stundas par karjeras izglītību

Klases audzinātāji

Visu gadu

4.

Tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem

Direktores vietnieki

Visu gadu

5.

Skolēnu piedalīšanās KN -2020 pasākumos

Karjeras koordinators, klases audzinātāji

Oktobris

5.

9.-12. klašu skolēnu testēšanas

Skolas psihologs, sociālais pedagogs

Vienu reizi 1.semestrī,

vienu reizi 2.semestrī

6.

Informatīva sanāksme par skolas absolventu tālākizglītību

Direktores vietnieki

Septembris

7.

Dažādu mācību iestāžu atklāto pasākumu apmeklējumu organizēšana

Klases audzinātāji, sociālais pedagogs

Visu gadu

8.

Izstādes „Skola – 2021” apmeklēšana

Klases audzinātāji

2.semestris

9.

„Ēnu dienas” pasākumu apmeklēšana

Klases audzinātāji

2.semestris

10.

Karjeras izglītības stenda noformēšana

Direktores vietnieki, karjeras koordinators

Visu gadu


 Karjeras izglītības programma