Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas misija: sekmēt personības attīstību un pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā.

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas mērķis ir palīdzēt skolēniem iegūt valsts standartam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas, pamatojoties uz katra skolēna spējām, audzināt zinošus, prasmīgus un konkurētspējīgus jauniešus, kuri ir savas skolas, pilsētas un valsts patrioti.

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola ir akreditēta un īsteno 4 izglītības programmas:
• Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121)
• Pamatizglītības programmu (21011111)
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (kods 31011021)

Skolā strādā 41skolotājs, no tiem 18 maģistri, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds un speciālais pedagogs. Skolas kolektīvs ir stabils. Skolotāji nepārtraukti paaugstina savu kvalifikāciju. Skolas skolotāji iesaistās dažādos ESF projektos: „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

Skolā ir 49 mācību kabineti, 2 datoru kabineti ar pieslēgumu INTERNETam, ēdnīca, sporta un aktu zāles, bibliotēka un skolas muzejs.

Mācības notiek latviešu valodā, krievu valodā un bilingvāli. Papildus skolā var apgūt arī vācu un franču valoda.

Mūsu skolas skolotāji stundās aktīvi izmanto jaunās tehnoloģijas un datortehniku.

Skola piedalās ESF atbalsta programmās “Skolas Piens” un “Skolas Auglis”.