UPGRADE

 

Par Erasmus + projektu UPGRADE:

Pēdējās desmitgadēs skolas piedzīvo dažādas pārmaiņas. Viens no izaicinājumiem - kā skolu padarīt tuvāku darba tirgus vajadzībām, attīstot skolēnos sadarbības un komunikācijas prasmes laikā, kad informāciju tehnoloģijas gūst pārsvaru. Viena no veiksmīgām metodēm ir kooperatīvā mācīšanās jeb mācīšanās sadarbībā, kas attīsta šādas kompetences: problēmu risināšana, ideju un informācijas komunicēšana, plānošana un organizēšana. Diemžēl skolotājiem mācīšanos sadarbībā ir ļoti sarežģīti novērtēt. Novērtēšana bieži tiek saprasta kā katra indivīda vērtējums, nevis grupas kopumā. Tāpēc UPGRADE projekts izstrādās un izmēģinās informācijas tehnoloģijās balstītu inovatīvu metodiku, lai novērtētu skolēnu mācīšanos sadarbojoties.

UPGRADE apvienos dažādas savstarpēji saistītas vērtēšanas metodes/pieejas (skolotāju vērtēšana, skolēna pašnovērtēšana, salīdzinošā vērtēšana, grupu novērtēšana), izmantojot IKT, lai sniegtu skolotājiem rīkus skolēnu pašvadītas mācīšanās pārraudzīšanai un novērtēšanai. Projekta laikā izstrādāto un piedāvāto metodiku un rīkus kopumā izmēģinās 6 sākumskolas Spānijā, Latvijā, Norvēģijā un Itālijā. Iegūtie rezultāti un secinājumi tiks publicēti projekta UPGRADE rokasgrāmatā.

Paredzamie rezultāti:

- Skolotāji saņems metožu kopumu sadarbības novērtēšanai mācību procesā, izmantojot inovatīvu metodoloģiju un e-portfolio.
- Spānijas, Norvēģijas, Itālijas un Latvijas skolēni, sadarbojoties savā starpā, sniegs viens otram atgriezenisko saiti par dažādām mācību aktivitātēm, vienlaikus praktizējot svešvalodas zināšanas, attīstot komunikācijas un digitālās prasmes. 

UPGRADE PROJEKTA PARNERI:

Spānija

My Documenta - Vadošais UPGRADE partneris ir inovatīvs spāņu uzņēmums, kas koncentrējas uz IKT un izglītības kultūru. Uzņēmums attīsta un izstrādā IKT risinājumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem, oraganizācijām un uzņēmumiem būt konkurētspējīgākiem, izmantojot viņu radošumu, sociālo un kultūras izcelsmi.

Norvēģija

Inland Norway University of Applied Sciences - ir izglītības iestāde, kas papildus vairākām skolotāju izglītības un tālākizglītības programmām piedāvā 35 viena gada studiju programmas, 52 bakalaura programmas, 31 maģistra programmas un 4 doktorantūras programmas.

Spānija

Escola GRAVI SCCL - ir katalāņu kooperatīvās mācīšanās un iekļaujošā skola, kurā mācās 700 skolēni no 3 līdz 18 gadiem.

Latvija

Education and Information Services of Riga City - ir izglītības atbalsta iestāde, kas vada un organizē Rīgas pedagogu profesionālo pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību Rīgas iedzīvotājiem.

Itālija

Novalis Open School - ir Montesori skola, kas izmanto atvērtas un brīvas metodes mācību procesā, balstoties uz mūsdienu izglītības vajadzībām.

UPGRADE Ziņu lapas:

1. Numurs, Marts 2020

2. Numurs, Septembris 2020